រឿងមិនគួរឲជឿ! ឲ្យប្រពន្ធដើរធ្វើជាស្រីល-ក់ ខ្លួន និងដេ កជាមួយភ្ញៀវរាប់ភ្លេច តែចុងក្រោយ…

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បរទេស៖ សារព័ត៌ មានដឹមីរ័ររបស់អង់គ្លេស កាលពីពេល ថ្មីៗកន្លងមក ផ្សាយថាបុរសអាយុ ៥៤ឆ្នាំ ជនជាតិបារាំងម្នាក់ត្រូវប៉ូលិស ចា-ប់-ខ្លួនពីប-ទ-អនុ-ញ្ញា-តឱ្យប្រពន្ធធ្វើជាស្រី-ពេ-ស្យា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយក្នុងរយៈពេល៤ឆ្នាំ រួម-ភេ- ត-ជាមួយបុរស២.៧៤២នាក់ និងរក-ប្រាក់ បានជាង៥.០០០ផោន ក្នុងមួយខែ ។បុរសនោះ បង្កើតមុខជំនួញពីរាង- កាយរបស់ប្រពន្ធអាយុ៤៦ឆ្នាំ នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនក្នុង តំបន់មួយនាភាគខាងជើងក្រុងប៉ារីស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខណៈផ្ទះនោះ រួមរស់ជាមួយ កូនប្រុសអាយុ ៥ឆ្នាំ ។តុ-លា-ការ ឱ្យដឹងថា នៅពេលមានបុរសទៅរកស្ត្រីជា ប្រពន្ធ ដើម្បីរួម-រ័ -ក បុរសជាប្តី និងកូន-លា-ក់ខ្លួននៅក្នុងរថយន្ត ដែលចតខាងក្រៅផ្ទះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បុរសជាប្តីត្រូវ-ចា-ប់ខ្លួន ទោះបីជារបររក-ស៊ីផ្លូ-វភេ- ទ-នោះ សហការគ្នាទាំងប្តី និងប្រពន្ធក៏ដោយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តុ-លា-ការសម្រេចដាក់កំ-ហុស-តែលើប្តីម្នាក់ ព្រោះជាអ្នកណែនាំអ-តិ-ថិជនឱ្យប្រពន្ធខណៈពេលនាងមិនពេញចិត្តធ្វើជាស្ត្រីពេ-ស្យា-ទេ ។ទោះបីអាជីព-ពេ-ស្យា-ជា រឿងស្រប-ច្បា-ប់នៅប្រទេសបារាំងក៏ដោយ ប៉ុន្តែការស្វែងរកអតិ-ថិ-ជនឱ្យប្រពន្ធបែបនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជារឿងមិនត្រឹមត្រូវ វាចូលល្ខណៈលើសពេក តុ-លាការបានចោ-ទ-ប្រកាន់ ថាជាការបង្កបទ-ឧ-ក្រិ-ដ្ឋ អាចជា-ប់គុ -ក ១០ឆ្នាំ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី បុរសនោះ ត្រូវបានធា នា-ខ្លួនឱ្យនៅក្រៅ-ឃុំ ៕

ប្រភព៖ Newsportal3.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *