ដល់ម្ល៉ឹងផង! ត្រណមទាំង ៧យ៉ាង ទាក់ទងនឹងកាបូបលុយ ដែលចេះតែរកមិនសល់សោះ

ចែករំលែក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានដកស្រង់នូវត្រណមទាំងប្រាំ៧យ៉ាង ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាបូបលុយ ដែលត្រូវបានចាស់បុរាណជឿថា វាអាចរក្សាទ្រព្យឲ្យកូន និងការពារប្រាក់កុំឲ្យហូរចេញពីយើងបានផងដែរ ។

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

បើយោងតាមជំនឿចាស់ចាស់បុរាណ កាបូបលុយគឺជាវត្ថុទាក់ទាញលុយកាក់ ប្រសិនបើម្ចាស់កាបូបយល់ច្បាស់អំពីក្បួនហុងស៊ុយ ហើយជៀសបាននូវត្រណមមួយចំនួន។ ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាក៏អាចបណ្ដេញទ្រព្យសម្បត្តិចេញគ្មានសល់ប្រសិនបើយើងប្រកាន់ទម្លាប់ខុសឆ្គងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កាបូបលុយរបស់ខ្លួនយើង។

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

ដូច្នេះហើយ ដើម្បីរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូនមានការពារប្រាក់កុំឲ្យហូរចេញលោកអ្នកក៏ត្រូវប្រយ័ត្នផងដែរចំពោះស្ថានភាពកាបូបលុយ ដែលមានប៉ុន្មានចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាត្រណមផងដែរ ។

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

១). កាបូបលុយចាស់ឬក៏រហែក៖ គួរតែប្តូរថ្មី កុំទុកយូរ ព្រោះបើនៅតែប្រើ នឹងគ្មានលាភហូរចូលនោះទេ។ ២). កាបូបលុយ ពណ៌ក្រហម៖ គឺជាកាំបូបអាប់រាសី ប្រាក់របស់លោកអ្នក អាចនិយាយរកគាត់ប៉ុន្តែនិយាយហ្នឹងចាយច្រើនផងដែរ ហើយពិបាកសន្សំសំចៃជាទីបំផុត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣). មិនគួរប្រើកាបូបលុយជជុះទេ ព្រោះជាវត្ថុសំណល់ដែលគេប្រើហើយ ហើយវាក៏ជាប្រផ្នូលនៃការបាត់បង់ប្រាក់ និង មិនអាចរក្សាទ្រព្យក្នុងផ្ទះឲ្យកូនផងដែរ ។ ៤). កាបូបលុយបត់ជាពីរ៖ កាបូបលុយបត់ជាពីរគឺជានិមិត្តរូបថា អ្នកអាចចេញបោកនៅប្រាក់កាស ដែលនេះគឺជាចំណុចគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ន ដោយប្ដូរមកប្រើកាបូបរាងវែងវិញ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥). កុំទុកកាបូបលុយ គ្មានលុយសោះ៖ ព្រោះនេះក៏ជាប្រផ្នូលអវិជ្ជមានដែលមានអត្ថន័យថា ការជួញដូរតឹងខ្លាំង ហើយទោះបីជាខិតខំរកប្រាក់ចំណូលច្រើនប៉ិណ្ណា ក៏ពិបាករក្សាវាអោយគង់ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦). កុំទុកកាបូបលុយ នៅកន្លែងដាក់ស្បែកជើង៖ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកហូរចេញក្រៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ ។ ៧). ហាមដាច់ខាតដុតចោល បើទោះបីជាវា រហែកឬឈប់ប្រើ អ្នកគួរតែបោះបង់វាចោលជំនួសវិញ។ ការដុតកាបូបលុយចោល វាអាចធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិហូរចេញ រកស៊ីអន់ថយ ហើយសន្សំប្រាក់ក៏មិនសល់ផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *