នៅមានទៀតទេស្នេហាបែបនេះ ! ក្រោយពីស្រលាញ់គ្នា ៥០ឆ្នាំមក លោកយាយបានសួរទៅកាន់លោកតាថា ជាតិក្រោយតាវានៅចង់ធ្វើជាប្ដីរបស់ខ្ញុំទៀតទេ? តាបានតបទៅវិញថា…

ចែករំលែក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្វេសប៊ុក៖ ការស្រលាញ់បែបល្អៗជាមួយគ្នា តើមាននរណាដែលមិនចង់បាន តែបើយើងជ្រើសរើសវាដោយមិនបានត្រឹមត្រូវ យើងមុខជាត្រូវទ្រាំរស់នៅជាមួយ នឹងអ្វី ដែលយើងរើស ហើយក៏គ្មានក្ដីសុខជាមួយ នឹងអ្វី ដែលធ្វើដែលយើងរើសនោះដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងរ៉ាវក្ដីស្នេហ៍ ដែល ស្រលាញ់ គ្នា គង់វង្ស យូរអង្វែង មិនមែន គ្រាន់តែមើល ទៅលើ រូបរាង ខាងក្រៅនោះទេ តែនៅ មានអ្វី ច្រើនជាងនោះ ហើយ មនុស្សដែល អាចរស់នៅ ជាមួយគ្នា បានរហូត ដល់ទៅ ៥០ ទៅ ៦០ឆ្នាំ ត្រូវមានអ្វី ដែលអាច បំពេញ ឲ្យគ្នា ទៅវិញ ទៅមកបាន បើមិន ដូច្នោះ ប្រហែល ជាមិន អាចនៅ ជាមួយគ្នា បានយូរដល់ ថ្នាក់នេះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រ សិន បើ សេព គប់ គ្នា គ្រាន់ តែ មើល ឋានៈ បុណ្យ ស័ក្ដិ ឬ ភាព ស្រស់ ស្អាត ខាង ក្រៅ ថ្ងៃ ណា មួយ យើង ធ្លាក់ ខ្លួនក្រ ឬ លែង ស្អាត ដូច មុន ប្រ ហែល ជា គ្មាន អ្នក ណា ទទួល យក បាន នោះ ទេ ហើយ អាច ដល់ ថ្នាក់ បែក បាក់ គ្នា នៅ គ្រា នោះ ទៀត ផង។គ្រប់គ្នាកើតមកត្រូវ តែរលត់សង្ខារទៅវិញដូចគ្នា មិនបានយកអ្វីទៅជាមួយ សូម្បីរូបរាងកាយ។ ចំ ណែក រឿងរ៉ាវ ខាង ក្រោម លោក យាយ ម្នាក់ នេះ ឈឺ ធ្ងន់ បាន ដេក នៅ លើ គ្រែ ហើយ ដឹង ថា ខ្លួន ឯង សល់ ពេល មិន យូរ ទៀត នោះ ទេ តែ ពេល មើល ទៅ ឃើញ មាន លោក តា នៅ ក្បែរ មើល ថែ មិន ទៅ ណា ទើប ត្រឡប់ ទៅ នឹក ដល់ រឿង រ៉ាវ កាល ពី ជាង ៥០ ឆ្នាំ មុន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាល ពី មុន លោក យាយ គឺ ជា ស្រី ស្អាត មាន ឈ្មោះ បោះ សំ ឡេង ធ្វើ ឲ្យ គាត់ ក្លាយ ជា ទី ចាប់អារម្មណ៍ របស់ គ្រប់ គ្នា ប៉ុន្ដែ លោក យាយ មាន គូ ស្នេហ៍ រួច ទៅ ហើយ គឺ ជា លោក គ្រូ ប្រ ចាំសា លា ក្នុង ភូមិ តូច មួយ។ ឆ្នាំ មួយ នោះ ឪ ពុ ក រ ប ស់ លោក យាយ បាន ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ក្នុង ក្រុង ដើម្បី បំ ពេញ ធុរៈ ពេល ត្រ ឡប់ មក ផ្ទះ វិញ ក៏ បាន ជួប នឹង ចោរ ប្លន់ តែ នឹក ស្មាន មិន ដល់ ថា មាន បុរស ម្នាក់ បាន ចេញ មក ជួយ រហូត ត្រូវ ពួក ចោរ វា យ ធ្វើ បា ប យ៉ាង ធ្ង ន់ ធ្ង រ ទៀត ផង មុន ពួក គេ រត់ គេច ខ្លួន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុ រ ស ម្នាក់ នេះ ត្រូវ សម្រាក ឯ ផ្ទះ របស់ លោក យាយ រាល់ ថ្ងៃ កាល នោះ លោក យាយ ត្រូវ បញ្ចុក បាយ ទឹក ដើម្បី តប ស្នង គុណបុណ្យ ដែល បាន ជួយ ជីវិត ឪពុក របស់ លោក យាយ។ តែ ក្រោយ ពេល ជា សះ ស្បើយ ពី ជំ ងឺ បុរស ម្នាក់ នេះ គាត់ បាន ជួយ ធ្វើ ចម្ការ និង មើល ថែ អ្នកក្នុង ក្រុម គ្រួសារ របស់ លោក យាយ បាន យ៉ាង ល្អ វិញ ធ្វើ ឲ្យ ឪពុក របស់ លោក យាយ ពេញ ចិត្តយ៉ា ង ខ្លាំ ង ហើយ ក៏ ចង់ ឲ្យ លោក យាយ រៀប ការ ជា មួយ នឹង បុរស នេះ (ពេល នោះ លោកយាយ នៅ លីវ )។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេល វេលា កន្លង ផុត ទៅ ច្រើន ឆ្នាំ ប្រ ទេសចិន សម័យ ថ្មី កំ ពុង តែ កើត ឡើង ភាព ច លា ច ល ភាព ក្រ ខ្សត់ កំ ពុង តែ រីក រាល ដាល ពេញ ទី ក្រុ ង ឪ ពុក លោក យាយ ក៏ លា ចាក លោក ដែរ តែបន្សល់ បណ្ដាំ មួយ គឺ សុំ ឲ្យ លោក យាយ រៀប ការ ជា មួយ បុរស នោះ។ ពួក គាត់ ក៏ បាន រៀប ការ ជា មួយ គ្នាទាំង លោក យាយ មិន មាន ចិត្ត ស្រលាញ់ ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាង ណា ក្រោយ មក ពួក គាត់ ទទួល បាន កូន ២ នាក់ គាត់ រស់ នៅ យ៉ាង លំ បាក ហើយ គឺ ជាឆ្នាំ ដែល កូន ទី ២ របស់ គាត់ ចូល សា លា រៀន តែ គាត់ គ្មាន លុយ ទើប លោក តា គាត់ ប្រាប់ ថា គា ត់ នឹ ង ទៅ រ ក សាច់ ញា តិ គា ត់ ដើ ម្បី ខ្ចី លុ យ។ តែ តាម ពិត លោក តា គ្មាន សាច់ ញាតិ បង ប្អូន ឯ ណា ទេ មក ដឹង ពេល ក្រោយ គឺ គាត់ លក់ ឈាម របស់ ខ្លួន ឯង ដើម្បី ប្ដូរ យក លុយ។ ថ្ងៃ នោះ ដែរ លោក តា ត្រឡប់ មក ផ្ទះ ព្រម ជា មួយ លុយ មួយ ចំនួន ដើម្បី បង់ ថ្លៃ សា លា រៀន ឲ្យកូន គាត់។ ត្រឡប់ មក ដល់ ពេល នេះ វិញ លោក យាយ សម្លឹង មើល មុខ លោក តា ហើយ និយាយ ថា ប្រ សិន បើ ជាតិ ក្រោយ មាន ពិត លោក តា នៅ ចង់ ក្លាយ ជា ប្ដី របស់ ខ្ញុំ ទៀត ទេ?

លោក តា មើល មុខ លោក យាយ ទាំង ញញឹម ហើយ និយាយ ថា មិន ប្រាកដ នោះ ទេ! ហេតុ អ្វីទៅ តា? ប្រ សិន បើ ជាតិ ក្រោយ ខ្ញុំ កើត មក ជា អ្នក មាន មាន មុខ តំ ណែង ល្អ គាត់ នឹង ទៅ រកលោក យាយ ដើម្បី ប្រើ ជីវិត រស់ នៅ ជា មួយ លោក យាយ យ៉ាង មាន ក្ដី សុ ខ តែ ប្រសិន បើ កើតមក ក្រី ក្រ ខ្ញុំ សុំ មិន ទៅ រក យាយ ឯង ទេ តែ ខ្ញុំ នឹង ទៅ រក បុ រស ណា ដែល មាន ធូរ ធារ ឲ្យ មករៀប ការ ជា មួយ លោក យាយ ខ្ញុំ សុំ ត្រឹម តែ នៅ ក្បែរ ផ្ទះ លោក យាយ ក៏ បាន ព្រោះ ពេល

ឃើញយាយ ឯង មាន ក្ដី សុខ ខ្ញុំ ក៏ មាន ក្ដី សុខ ដែរ។ លោក យាយ ស្ដាប់ លោក តា និ យា យ ចប់ ទឹក ភ្នែក ស្រក់ ចុះ ហើយ និ យាយ ទៅ លោក តា ថា ខ្ញុំ ជិត ដល់ ពេល ត្រូវ ទៅ ហើយ ណា សុំ ឱប ជា លើក ចុង ក្រោយ បាន ទេ? លោក តា ក៏ ប្រញាប់ស្ទុះ ទៅ ឱប លោក យាយ យ៉ាង ណែន ហើយ និយាយ ថា បើ ជាតិ ក្រោយ មាន ពិត យើង កើត ជាប្ដី ប្រពន្ធ នឹង គ្នា ទៀត ណា៕

ប្រភព៖ vockhmer.com
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *