ពុទ្ធោអើយ ដូចអព្ភូតហេ តុចឹង! នារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ស្លា .ប់ ៥យ ប់ ៥ថ្ងៃហើយ តែពេលបើកមើលមុខសពមុននឹងបូជា ក៏ស្រាប់តែនាំគ្នាភ្ញា ក់ផ្អើ លគ្រប់គ្នាពេលឃើញ (មានវីដេអូ)

ប្លែកៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
នៅវត្តគរលាវស្រីបុរៈផាបបានគុឡៅភូមិលេខ ២ ឃុំប្រាសាទ ស្រុកហួយថាបថាន ខេត្តស៊ីសាកេតប្រទេសថៃ ខណៈពេលដែល នឹងរៀបធ្វើពិធីបុណ្យស .ពរបស់នាងណានធីតា ឬ(ណុងជុមសុកឆា)អាយុ ២៣ ឆ្នាំ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកម្តាយ ជុងរ៉ាក់ ស៊នផលអាយុ ៤៣ ឆ្នាំ និងឪពុកឈ្មោះ សូរ៉ា ស៊ុកឆាង អាយុ ៤៧ ឆ្នាំរួមជាមួយសា ច់ញាតិ ដែលបានមកធ្វើពិធីបុណ្យស .ពនៅ វិហារវត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលដែលពិធីត្រូវបានតម្រូវឲ្យបើកក្តារមឈូសចុងក្រោយ បន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃសូត្រមន្តជួនដំណើរសព ដើម្បីអោយនាងទៅចាប់កំណើតថ្មីរួចក៏មើលនាងាលើកចុងក្រោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនោះដែរស្រាប់តែមានរឿងចម្លែកកើតឡើងគឺថា សា .ច់ញាតិនិងឪពុកម្ដាយបានឃើញសភាពរាងកាយសពរបស់កូនស្រីដាក់បីដូចជាមនុស្សនៅរស់ធម្មតាមិនដូចមនុស្សទូទៅដែលស្លា –ប់–ទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះសភាពផ្ទៃមុខរបស់នាងនៅពេញស្រស់ចំណែកដៃជើងទន់ល្វើយមិនរឹងហើយក៏គ្នានសភាពស្លេកគ្នានឈា –មដែរ ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនៃស .ពនាំគ្នាគិតថានាងណានធីតាគឺនៅមានជីវិតនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះពួកគេបានក៏បានខលហៅឡានពេទ្យដើម្បីយកនាងទៅមន្ទីរពេទ្យពិនិត្យមើលម្ដងទៀត ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញក៏បានបញ្ចាក់ប្រាប់ម្ដងទៀតថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាពិតទៅដោយសារតែរង្វាស់នៃអុកស៊ីសែននៅក្នុងខ្លួនដែលវានៅសល់តែប៉ុណ្ណោះវាគឺជារឿងធម្មតាចំពោះមនុស្សដែលបានស្លា –ប់នោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែសាច់ញាតិ និងឪពុកម្តាយ នៅតែមិនជឿថា ណានធីតា បានទទួលមរ .ណភាពនៅឡើយទេគាត់ចង់រក្សាសពរបស់ណានធីតា ដើម្បីរង់ចាំព្រលឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនវិញ ហើយសង្ឃឹមថា នឹងមានអព្ភូតហេ តុកើតឡើងចំពោះនាង ធ្វើឱ្យនាងត្រលប់មករស់ឡើងវិញនៅក្នុងដៃឪពុកម្តាយរបស់នាងម្តងទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើរាងកាយរបស់ណានធីតានៅមិនទាន់រឹ ងនៅឡើយ នៅតែជាមនុស្សដេកលក់បែបនេះរាងកាយរបស់ណានធីតានឹងនៅតែបន្តរក្សាដដែល។លោកស្រីជុងរ៉ាក់សុនប្រាប បាននិយាយថានៅវេលាម៉ោង ២ រំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១ ខណៈពេលដែលឈ្មោះ ណានធីតា កំពុងភ្ញាក់ពីគេងដើម្បីលេងទូរស័ព្ទរបស់នាងជាធម្មតា កូនណាន បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំង។មុនពេលបាត់បង់ស្មារតីឪពុកម្តាយបាននាំនាងទៅមន្ទីរ គ្រូពេទ្យ និងគិលានុបដ្ឋាយិកាបានជូនដំណឹងដល់សាច់ញាតិឱ្យដឹងថា ណានបានទទួលមរណភាពហើយ ដូច្នេះពួកគេបាននាំសាកសពរបស់ ណាន ត្រលប់មកផ្ទះវិញអស់រយៈពេល ៥ យប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មកក៏សម្រេចចិត្តថា យកសពរបស់ណានមកបូជានៅឯវត្ត ដោយរៀបនិងបូជាទៅក៏ស្រាប់តែមានហេតុការណ៍ចម្លែកកើតឡើងដូចដែលបានរៀបរាប់នៅលើ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទើបធ្វើឲ្យសាច់ញាតិហាក់បីដូចជាពិបាកនិងទទួលយកកាពិតថាកូនស្រីជាទីស្រលាញ់របស់ខ្លួននាងបានទៅចោលពួកគាត់នោះទេ។បើទោះជាយ៉ាងណាក្ដីក៏ត្រូវតែបង្ខំចិត្តព្រមឲ្យកូនស្រីទៅកន្លែងថ្មី កុំឲ្យនាងអភ័ព្វអាយុកខ្លីដូចជាតិនេះទៀត៕អត្ថបទដោយ ៖ bizkh សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖ ប្រភព៖bizkh ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *