ជួ​​យស៊ែ​​​​រដា​​ស់​​​តឿ​​នគ្នា​​​​ផង!! ​​អ្នកដែ​​លនិ​​យមពា​ ​ក់​​​​ ​​​contact ​​​​lens ទាំ​​ងឡា​​យ ​​​ព្រោះ​តែ​​​ចង់​​ស្អា​​តឆើ​​​តឆា​​យ ​​​​ដោ​​​យមិ​​​នគិ​​​តពី​​​លទ្ធផលដូ​​​​ចប្អូ​​​នស្រី​​ម្នា​​​ក់​​​នេះ​​​បា​​​នកើ​​​​ត

ចែករំលែក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ហ្វេសបុ ​​ក៖ ​​​សូ​​​​មចែ​​ករំ​​​លែ​​​កចំ​​​ពោ​​​ះ​​អ្នកចូ​​​​លចិ​​​ត្តពា​ ​​ក់​​​ ​​​contact ​​​lens ​​ទា​​ំ​​ងឡា​​​យដែ​​លចង់​​​ស្អា​​តឆើ​​​​តឆា​​​​យ ​​ដោ​​យមិ​​​នបា​​​​នគិ​​​តពី​​​លទ្ធផល ​​​។ សម័យគី​​​​មី​​​​ជឿ​​នលឿ​​​ន ​​​អ្នកគ្រប់​​​​គ្នា​​​ដឹ​​​ងច្បា​​​ស់​​​​ណា​​​ស់​​​ ​​ទា​​ំ​​​ងរបស់​​​ញា​​ំ​​ ​​និ​​​ងសំ​​​ភា​​រ:ប្រើ​​​ប្រា​​​ស់​​​ ​​​​ទោ​​​ះ​​ជា​​របស់​​​​ថ្លៃ​​ក៏មិ​​​​នប្រា​​​កដថា​​​សុ​​​វត្ថិ​​​​ភា​​​ពចំ​​​ពោ​​​ះ​​​សុ​​​ខភា​​ពដែ​​​​រ។

​​
​​

​​​

​​

កែ​​វភ្នែ​​​កធម្មជា​​​តិ​​​របស់​​​យើ​​​ងមិ​​​នមា​​​​នលក់​​​​នៅ​​ទី​​​ផ្សា​​រទេ ​​​ទោ​​​​ះ​​មា​​​​នលុ​​យក្រា​​​លពេញដី​​​ក៏មិ​​​នអា​​​ចទិ​​​​ញគ្រប់​​​យ៉ា​​​ងអោ​​​យត្រឡប់​​​​មកដូ​​​ចដើ​​​មដែ​​​រ ​​​បើ​​​​ស្រលា​​ញ់​​​កែ​​​​វភ្នែ​​​​ក​​​ចង់​​មើ​​​​លឃើ​​ញមនុ​​​ស្សដែ​​​លយើ​​​ងស្រលា​​​​ញ់​​​បា​​​នយូ​​​​រសូ​​​មឈប់​​ប្រើ​​ប្រា​​​​ស់​​​ ​​​​contact ​​​lens ​​ទៅ​​ ​​​បើ​​​​មិ​​នចា​​​​ំ​​បា​​​ច់​​​ ​​ពិ​​សេសមនុ​​​​ស្សស្រី​​ដែ​​លចូ​​​​លចិ​​​ត្តmake ​​up ​​តែ​​​ងពា​​​​ក់​​​វា​​ពេលមា​​​​នកម្មវិ​​​ធី​​ម្ដងៗ  ​​​​វា​​​មិ​​​នស្អា​​តអស្ចា​​​រ្យអី​​​ត្រឹ​​​មពា​​​​ក់​​​បន្ថែ​​​ម ​​​contact ​​​lens ​​​នឹ​​ងទេ

​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​

​​​​ ​​​

​​​ហេតុ​​​​អី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូ​​​វយកកែ​​​​វភ្នែ​​កដ៏ល្អរបស់​​​​យើ​​​ងដូ​​រជា​​មួ​​​យនឹ​​​ងភា​​​ពឆើ​​យឆា​​​យ ​​ល្អបា​​​​នតែ​​​មួ​​​​យភ្លែ​​​ត ​​ហើ​​​​យបា​​​នមកវិ​​ញគឺ​​​ភា​​​​ពពិ​​​កា​​​រមើ​​​លអ្វី​​​​លែ​​​ងឃើ​​​ញដូ​​​​ចគេនា​​​ ​​​សួ​​​រថា​​​​ពិ​​​​បា​​កទេ? ​​​

​​

បើ​​​ងងឹ​​​តភ្នែ​​ក ​​​​មើ​​​លលែ​​​ងឃើ​​​​ញពិ​​​​ភពលោ​​​កនេះ​​​​ ​​​តើ​​អ្នកនឹ​​​​ងធ្វើ​​​​យ៉ា​​​ងណា​​? ​​​​ឬ ​​​ត្រូ​​​វអោ​​យគេដឹ​​​​កដៃ​​​ពេញមួ​​​យជី​​​វិ​​ត?ជា​​ក់​​​​ស្ដែ​​​ងដូ​​​ចរូ​​​​បខា​​​ងក្រោ​​​​ម ​​​ប្អូ​​​នរបស់​​​ខ្ញុ​​ំ​​ ​​គា​​​​ត់​​ចូ​​​លចិ​​​ត្តពា​​ក់​​​​ ​​contact ​​​lens ​​​ពេលmake ​​​up ​​​ទៅ​​​កម្មវិ​​ធី​​​ណា​​​​ស់​​​​ ​​​រា​​​ល់​​​ដងវា​​​មិ​​​នដែ​​​​លកើ​​​តអី​​​​នោ​​​ះ​​​ទេ ​​​

​​

តែ​​​ថ្ងៃ​​​​នេះ​​​​បា​​​នជួ​​​បហើ​​​​យ ​​​​គា​​​ត់​​​កំ​​​​ពង់​​​​រលា​​​​កភ្នែ​​​កកំ​​​​រឹ​​​តធ្ងន់​​​​ដែ​​​ល ​​បណ្ដា​​លមកពី​​​ពា​​​ក់​​​​ ​​​contact ​​​lens  ​​ត្រឹ​​មត្រឹ​​មតែ​​​ ​​​2-3h ​​ទើ​​​បធ្វើ​​​​អោ​​​​យរលា​​​ក ​​​បន្ទា​​ប់​​​ពី​​គា​​ត់​​​បា​​​​នដោ​​​ះ​​​ចេញ ​​​ក្រោ​​​យពេលត្រឡប់​​​មកពី​​កម្មវិ​​​ធី​​វិ​​​ញ ​​​នា​​ពេលយប់​​គា​​​ត់​​មា​​​​នអា​​កា​​​​រ:មិ​​​​នសូ​​​វឈឺ​​​ប៉ុ​​ន្មា​​នទេ ​​​លុ​​ះ​​​ព្រឹ​​​កចា​​ប់​​​ផ្ដើ​​​មធ្វើ​​​ទុ​​​ក្ខខ្លា​​​​ំ​​​ង ​​​បន្ទា​​​​ប់​​ពី​​គា​​ត់​​​បន្ថែ​​​មកា​​​រសំ​​លឹ​​​ងមើ​​លកុ​​​ំ​​​ព្យូ​​​ទ័រ  ​​​(ពេលធ្វើ​​​កា​​​រ) ​​​​រឹ​​​​តតែ​​​​ឈឺ​​​​ភ្នែ​​កខ្លា​​​ំ​​​​ង ​​​រហូ​​តកម្រើ​​​​កភ្នែ​​កលែ​​​ងបា​​​ន ​​​មើ​​​លអី​​​​ក៏មិ​​​នឃើ​​​​ញ ​​​

សូ​​មមា​​នកា​​​រប្រុ​​ងប្រយ័ត្នខ្ពស់​​ ​​​រា​​​ល់​​​ពេលប្រើ​​​ប្រា​​​ស់​​គ្រប់​​​ ​​contact ​​​lens ​​​​ហេី​​​យ ​​​ប្រើ​​​ប្រា​​​ស់​​តា​​​មកា​​​​រណែ​​​នា​​​​ំ​​ ​​​​និ​​​ងមា​​នអនា​​​​ម័យល្អទេី​​​បមិ​​​​នមា​​នបញ្ហា​​​អ្វី​​​​កើ​​​តឡើ​​​យ។ ​​​​កា​​រប្រើ​​​ទឹ​​កចិ​​​ញ្ចឹ​​​ម ​​​lens ​​​គ្មា​​​​នគុ​​​ណភា​​​​ព ​​ខ្វះ​​​​អនា​​​ម័យ ​​​contact ​​lens ​​​ប្រើ​​​ច្រើ​​នខែ​​​ហួ​​​សកា​​​លកំ​​ណត់​​ដែ​​លបា​​​​នណែ​​​នា​​​ំ​​​ ​​​ឬ ​​contact ​​lens ​​​ដែ​​លមា​​​នគុ​​​ណភា​​ពមិ​​​​នល្អ ​​​​contact ​​​lens ​​​​ក្លែ​​ងក្លា​​យពិ​​​តជា​​អា​​​ចផ្ដល់​​​ហា​​​នី​​​​ភ័យដល់​​​កែ​​​​វភ្នែ​​​​ក៕ ​​​(Dr. ​​​​Médecine ​​Cambodge) ​​Cr: ​​​Cino ​​Kimchi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *