ស៊ែរប្រាប់តគ្នាផង! ចា .ក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៣ ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ កុំញ៉ាំអាហារទាំងនេះឱ្យសោះ

ចែករំលែក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាថ្ងៃទី៩ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១កន្លងទៅនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការចា .ក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ អាស្រ្តា ហ្សុីណេកា រឺដូសជម្រុញឬដូសទី៣ នៅក្នុងរាជធានី ភ្នំពេញ ចា ប់ពីថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះតទៅ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
មូលហេ តុនេះហើយ យើងក៏មិនត្រូវភ្លេចពីបម្រាមដែលគួរចៀសវាងដើម្បីជំរុញឲ្យ ប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងខ្លួនកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទ្វេដងទៀត ខណៈពេលដែលវត្តមានវ៉ាក់សាំងដូសទីបីនេះនឹងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំការពារនិងទប់ស្កាត់វីរុស វីដ១៩បានយ៉ាងល្អបំផុត។

អាហារមួយចំនួនដែលពុំគួរទទួលទានមុននិងក្រោយចា .ក់វ៉ាក់សាំងឡើយ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យកម្រិតដាក់តាំងនៅក្នុងខ្លួនគ្មានប្រសិទ្ធភាព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី១ គ្រឿងស្រ.វឹង៖

ក្នុងចំណុចទីមួយនេះលោកជំទាវឱវណ្ណឌីនបាននិយាយជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមចា .ក់ដូសទីមួយម្ល៉េះ តម្រូវឲ្យតវ៉ាព្រោះតវ៉ាដាច់ខាតហើយមុននឹងចាក់បីថ្ងៃ ក៏ត្រូវតមនៅពេលចា .ក់រហូតដល់ដូសទីពីរ ក៏ត្រូវតម ក្រោយពីចាក់ដូសទីពីរ ក៏ត្រូវតម យ៉ាងហោចណាស់ពីរសប្តាហ៍ទៅបីសប្ដាហ៍ទៀត ដើម្បីទុកពេលឲ្យសរីរាង្គរបស់យើងឆ្លើយតបជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំង ទុកពេលវ៉ាក់សាំងធ្វើការនៅសរីរាង្គរបស់យើង ដើម្បីបង្កើននូវអង់ទីករ សម្រាប់ប្រឆាំ.ងជាមួយនឹងកូវីដ១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី២​ អាហារហិល៖

ការញ៉ាំហើលតិចតួចគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេ តែកុំឲ្យហិលខ្លាំ .ង សូមមេត្តាបន្តហូរតិចតិចនៅក្នុងអំឡុងពេលទទួលវ៉ាក់សាំងទុកពេលឲ្យ សិរីរាង្គរបស់យើងទទួលយក ហើយក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងវ៉ាក់សាំងនេះដែរហើយឆ្លើយតបទៅនឹងវ៉ាក់សាំងនេះឲ្យបានល្អប្រសើរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី៣ អាហារផ្អាប់៖

ដូចដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយថាអាហារផ្អាប់មានផ្ទុកនូវ បាក់តេរី រាប់លាន ដែលយើងមើលមិនឃើញ ប្រសិនបើមានការទទួលទានមិនមានអនាម័យទៀតអាចនឹងបង្កផលប៉ះ សុខភាពដូចជារាករូសក្តៅខ្លួនឈឺស្ពឹកឬបង្កជាបញ្ហាប្រតិក ម្មអាឡ័កស៊ីថែមទៀតផង។ កត្តាគួបផ្សំរួមជាមួយនឹងសារធាតុមិនល្អមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមអាហារមួយនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់យើងវិវឌ្ឍន៍ដំណើរការបានធម្មតាឡើយដូច្នេះអ្នកពុំគួរទទួល វាទេក្នុងអំឡុងពេលចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទីបី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី៤ បារី៖

ដោយឡែកជាការសិក្សាថ្មីមួយដែលបានលើកឡើងរបស់អង្គការមួយដែលបានបង្ហាញបន្ថែមឲ្យដឹងថា ការជក់បារីក៏មានផលប៉ះពាល់ខ្លាំ ងដល់ប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងដូចគ្នាកម្រិតសារ.ធាតុញៀ.នដែលមាននៅក្នុងបារី អាចនឹងបង្អាក់ដំណើរការវិវត្ត វ៉ាក់សាំង ជ្រាបចូលទៅពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងសរីរាង្គជាមួយគ្នានេះផងដែរ​ ដូចដែលប្រិយមិត្តអ្នកអានធ្លាប់បានដឹងហើយថា អ្នកដែលជ.ក់បារី គឺមានអត្រាហានិភ័ យងាយនឹងឆ្លងវីរុស.កូវីដ១៩បំផុត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពីព្រោះតែសម ត្ថភាពស្ងួតត្រូវបានធ្លា ក់ចុះខ្សោយពុំមាន អង់ទីគ័រ គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រឆាំ.ងការពារ វីរុសឆ្លង ប្រសិនបើបានឆ្លងជំងឺ ក៏ងាយនឹងប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ។ ហេ តុនេះហើយការផ្តា.ច់បារីក្នុងសម័យកូវីដនេះគឺជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់បា.រី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី៥ គ្រឿងសមុទ្រ៖

ដោយឡែកអ្នកដែលមានបញ្ហាប្រតិកម្មនិងគ្រឿងសមុទ្រត្រូវតម ពីព្រោះវា បញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំទៅលើបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពរបស់គាត់ដែរ។ ប្រសិនបើអាឡ័កស៊ីនេះវាអាចនឹងកើតឡើងដោយសារគ្រឿងសមុទ្រ បន្ថែមភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណុចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះក៏មានក្រុមអាហារប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួនទៀតដែលលោកអ្នកគួរតែផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នសិនផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយរួមមាន ក្រូចកំប៉ុងអាហារកែច្នៃភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងអាហារស្រាប់ៗ ដោយងាកមកប្រកាន់យកនូវរបបអាហារដែលមានវីតាមីនជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនឹងពន្លឿនប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងផ្ទាល់ខ្លួនផលិតអង់ទីគ័រដែលមានដូចជា បន្លែត្រីសាច់និងផ្លែឈើស្រស់ សម្បូរដោយសារធាតុវីតាមីន ជាច្រើនដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាងនេះទៅទៀតការបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងសារពាង្គកាយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ សម្រាប់ឲ្យចរន្តឈា.មនៅក្នុងខ្លួនមានស្ថិរភាព ហើយជារូបមន្ដពិសេសបន្ថែមមួយទៀតគឺការធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានសមស្របទៅនឹងសារពាង្គកាយត្រូវការនឹងទទួលយកនូវអាហារ បំប៉នបន្ថែមបើអាច។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *